Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tietoa sijaisperhetoiminnasta

Julkaistu 24.07.2015

Lapsen oikeus

Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja etusija erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 1 § ja Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361)

Sijaisvanhemmaksi?

Pohjois- Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö tarjoaa valmennusta perheille, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään sijaisvanhemmiksi. Valmennusta toteutetaan jatkuvasti, kun uusi 7 – 8  perheen ryhmä on koossa. Valmennuksesta lisätietoja www.pesapuu.fi

 

Sukulaissijaisvanhemmuus

Perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan on toteutettavissa kunnan ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteistyönä tilanteissa, joissa perheen lähiverkostossa on kiinnostusta sijaisvanhemmuuteen.

 

Mikä on sijaisperhe?

Lastensuojelun ensisijainen tehtävä on tukea vanhempia ja muita lapsen huoltajia heidän kasvatustehtävässään, lapselle suotuisien kasvuolosuhteiden vakiinnuttamiseksi. Koti on lapsen luonnollinen kasvuympäristö. Aina vanhempien voimavarat eivät kuitenkaan riitä lapsen huolehtimiseen siten, että lapsi saisi turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Yhtenä avohuollon tukitoimena lapselle voidaan järjestää lyhytaikaista hoitoa tarvittaessa oman kodin ulkopuolella perhe- tai laitoshoitona.

Mikäli tarjotut avohuollon tukitoimet eivät riitä turvaamaan lapsen tarvitsemaa hoivaa ja huolenpitoa, voidaan hänet ottaa huostaan lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi ja sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin tai laitoshuoltoon. Osa lapsista tarvitsee pitkäaikaista hoitoa oman kodin ulkopuolella.

Perhehoitoa voidaan järjestetään sijaisperheissä ja perhehoitoa antavia vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi. Sijaisperheessä lapselle annetaan mahdollisuus kasvaa perheen jäsenenä ja kokea tavallista perheen arkielämää. Tämä on monelle kehitykseensä tukea tarvitsevalle lapselle parasta "hoitoa". Sijaisperheestä lapsi voi saada myös tärkeitä elinikäisiä ihmissuhteita.

 

Sijaisperhe on...

...tasapainoinen ja turvallinen koti, jossa on

  • aikaa ja tilaa lapselle
  • valmiutta vastata lapsen tarpeisiin
  • joustavuutta
  • valmiutta hyväksyä erilaisuutta
  • kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön
  • valmiutta kehittyä kasvattajana
  • vanhempien parisuhde kunnossa
  • taitoja tehdä yhteistyötä lapsen omien vanhempien, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa

Sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeet ovat yksilöllisiä, siksi tarvitaan erilaisin valmiuksin varustettuja sijaisperheitä. Sijaisperheen vanhemmat voivat olla kodin ulkopuolella töissä. Toinen tai molemmat vanhemmat voivat myös toimia sijaisvanhempana päätoimisesti.

 

Miten perhehoito toteutuu?

Kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja perheen päädyttyä siihen, että lapsi tarvitsee kasvun ja kehityksen turvaamiseksi perhehoitoa, sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä Pohjois- Savon lastensuojelun kehittämisyksikköön saadakseen valmennetun perheen lapselle.

Perhehoitoa toteutetaan toimeksiantosopimuksella, joka tehdään perhehoitajan ja sijoittajakunnan välille. Siinä sovitaan mm. perhehoitajalle hoidon korvaukseksi maksettavasta palkkiosta sekä kulukorvauksesta.

 

Perhehoitajille tarjotaan tukea

Sijaisvanhemmat saavat tukea tehtäväänsä ensisijaisesti sijoittajakunnan sosiaalityöntekijältä. Tukimuotoja on erilaisia: tärkeää on sijaisvanhemmille tarjottava mahdollisuus keskusteluun ja omien tuntojen jakamiseen. Perhehoitoa määrittävän Perhehoitajalain mukaan perhehoitajalla tulee olla mahdollisuus valmennukseen, vapaapäiviin, työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen.

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää täydennyskoulutusta ja koordinoi työnohjauksia ja vertaisryhmiä. Täydennyskoulutuksia järjestävät myös Kuopion seudun perhehoitajat ry, paikalliset viranomaiset ja oppilaitokset.

Lisää tietoja sijaisvanhempien tukimuodoista on saatavilla: www.perhehoitoliitto.fi

 

Hae sijaisperheeksi ja PRIDE -valmennukseen

Tutustu, tulosta ja täytä seuraavat lomakkeet.

Sijaisperheeksi hakevalle perheelle

 

Postita edellä mainitut lomakkeet allekirjoitettuna meille osoitteeseen:
Siilinjärven kunta, P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikkö, Isoharjantie 6, rak. S1 3krs., 71800 Siilinjärvi